Zmiany w sposobie wypłat świadczeń emerytalnych i rentowych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zaproponowało istotne zmiany w wypłacaniu świadczeń. Mowa nie tylko o emeryturach, ale o innych świadczeniach, pobieranych przez Polaków. Jakie zmiany ministerstwo chce wprowadzić? Rząd zaproponował emerytom bezgotówkową formę wypłaty świadczenia, co oznacza nic innego, jak obowiązek pobierania go na rachunek bankowy. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że bezgotówkowa forma wypłaty świadczeń jest bezpieczniejsza, zwłaszcza w dobie pandemii. Zmniejsza także ryzyko przenoszenia się patogenów. Przelew bankowy cechuje się większą niezawodnością i dociera szybciej niż pocztowy przekaz. Sektor bankowy dysponuje wieloma rozwiązaniami, takimi jak podstawowy rachunek bankowy, karty płatnicze z funkcją zbliżeniową, a także transakcje z wykorzystaniem smartfonów.

Nowelizowana ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Świadczeniobiorcy, którzy przed tym terminem nabędą prawa do świadczenia emerytalnego lub rentowego, będą mogli dokonać jeszcze wyboru. Od stycznia 2022 roku na rachunek bankowy poza emeryturami i rentami, wypłacane będą także m.in.; renty socjalne, renty rodzinne, emerytury pomostowe, świadczenia przedemerytalne i tzw. matczyne emerytury. Jeśli osoba nabędzie prawo do świadczeń po wskazanym okresie, ZUS w wyjątkowych sytuacjach może wydać decyzję o wypłacie gotówkowej. Taką sytuacją będzie stan zdrowia emeryta lub rencisty, niepozwalający na transakcje bezgotówkowe. Osoby, które otrzymają prawo do świadczenia po 31 grudnia 2021 roku, w drodze wyjątku, mogą wystąpić o wypłatę przekazem gotówkowym. Jeśli chodzi o świadczenia osób mieszkających za granicą, wypłaty miałby nastąpić przekazem pocztowym lub na wskazany we wniosku krajowy rachunek bankowy. Świadczenia krótkoterminowe takie jak zasiłki macierzyńskie, rehabilitacyjne lub chorobowe, ministerstwo pozostawi bez zmian.

ZUS zachęca seniorów do korzystania z rachunków bankowych. Z danych instytucji wynika, że aż trzy czwarte seniorów korzysta z bezgotówkowej formy wypłaty świadczeń. Jest to liczba ponad 6 milionów świadczeniobiorców, a wskaźnik nadal rośnie.
Projekt ustawy o ZUS zawiera propozycje mające na celu uporządkować system ubezpieczeń i jego funkcjonowanie. Jedną z takich propozycji jest sytuacja, w której osoby przechodzące na emeryturę w czerwcu, nie będą stratne na niekorzystnych dla nich wyliczeniach, obowiązujących w tym miesiącu. W momencie przejścia na świadczenie w czerwcu ich kapitał podwyższany był z powodu czerwcowych waloryzacji. Zatem nastąpi likwidacja absurdalnej sytuacji, kiedy to nie każdy miesiąc przechodzenia na emeryturę jest korzystny.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że wiele osób pobierających świadczenia emerytalne i rentowe, nie potrafi obsługiwać komputera, ani smartfona. Emeryci i renciści często nie są scyfryzowani. Nowy obowiązek odbierania świadczenia z konta, stanowić może niemałe utrudnienia. Dodatkowo osoby starsze to często osoby schorowane z pewnymi ograniczeniami. Czas pandemii nie sprzyja zakładaniu kont w placówkach. Pomocą na pewno będzie służyć rodzina. Dziś najważniejsze jest zdrowie i życie, także warto się wstrzymać.

One thought on “Zmiany w sposobie wypłat świadczeń emerytalnych i rentowych

  1. Ja jako młoda osoba praktycznie cały czas dokonuje transakcji bezgotówkowych i jestem ich zwolenniczka, natomiast zastanawiam się, czy starszy człowiek, który zawsze miał kontakt fizycznie z pieniądzem będzie potrafił się przyzwyczaić do tej formy rozliczania.

Comments are closed.